Metro Village Apartments Exterior - Takoma Park Metro Apartments