Metro Village Apartments Exterior - near takoma metro station